Ing. Ildikó Bottlíková

ÚRADNÉ PREKLADY, PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

Úradné preklady

SLOVENSKÝ JAZYK - MAĎARSKÝ JAZYK

Úradné (súdne) preklady v odbore slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne):
 • preklady matričných dokladov, dokladov totožnosti, vysvedčení, certifikátov, výpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra, zmlúv, účtovných dokladov, súdnych rozhodnutí, lekárskych správ, laboratórnych výsledkov, dokladov k dovezeným vozidlám a pod.,
 • na základe poverenia Ministerstvom spravodlivosti SR, evidenčné číslo v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov: 971278,
 • preklady akceptované slovenskými aj maďarskými orgánmi verejnej moci,
 • v listinnej podobe zviazané trikolórou a opatrené úradnou pečiatkou, v elektronickej podobe podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Neúradné preklady

PREKLADY BEZ ÚRADNEJ PEČIATKY

Neúradné preklady v jazykovej kombinácii:
 • slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne), 
 • z anglického do slovenského jazyka, 
 • z anglického do maďarského jazyka. 
Oblasti:
 • odborné preklady, 
 • preklady webových stránok,
 • návody, karty bezpečnostných údajov,
 • obchodná korešpondencia, 
 • prospekty, marketingové materiály a pod.

CAT nástroje:

 • SDL Trados Studio (od r. 2008),
 • Memsource,
 • memoQ
 • Smartcat
 • MateCat a iné.
 

Mandátny certifikát

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS 

Vlastním mandátny certifikát, ktorý je v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu. Mandátnym certifikátom preukazujem oprávnenie vykonávať prekladateľskú činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Expresné preklady

PREKLADY V EXPRESNOM TERMÍNE

Podľa aktuálnej vyťaženosti.