Cenník

Úradne overené preklady

Slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne):

  • tarifná odmena 19,92 €* alebo
  • zmluvná odmena dohodnutá so zadávateľom na základe konkrétneho projektu

Preklady bez úradného overenia

Slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne), 

z anglického do slovenského jazyka,

z anglického do maďarského jazyka: 

  • od 12 €

Expresné preklady (podľa aktuálnej vyťaženosti)

Príplatok za expresný preklad:

  • +50 %


*Odmena za preklad za každú aj začatú stranu preloženej listiny podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Jedna strana preloženej listiny je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu (§ 10 ods. 5 Vyhlášky).