Ing. Ildikó Bottlíková

Úradne overené preklady v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk

Prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk.
Evidenčné číslo prekladateľa: 971278.

Úradne overené preklady

Slovenský jazyk a maďarský jazyk

Vyhotovujem úradné preklady matričných dokladov, dokladov totožnosti, vysvedčení, certifikátov, diplomov, výpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra, zmlúv, účtovných dokladov, súdnych rozhodnutí, lekárskych správ, posudkov, laboratórnych výsledkov, dokladov k dovezeným vozidlám a pod., ktoré sú akceptované slovenskými aj maďarskými orgánmi verejnej moci.

Úradný preklad v listinnej podobe je zviazaný so zdrojovým dokumentom trikolórou a opatrený úradnou pečiatkou prekladateľa, v elektronickej podobe je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom prekladateľa s mandátnym certifikátom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. S dodaním úradného prekladu v elektronickej podobe musí vždy súhlasiť príjemca.Mandátny certifikát

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis 


Vlastním mandátny certifikát, ktorý je v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu. Mandátnym certifikátom preukazujem oprávnenie vykonávať prekladateľskú činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 


Preklady bez úradného overenia

Slovenský jazyk / maďarský jazyk / anglický jazyk

Jazykové kombinácie:

  • slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne)
  • z anglického do slovenského jazyka
  • z anglického do maďarského jazyka

Oblasti:

  • právo
  • obchod
  • financie
  • e-commerce a digitálny marketing


15
rokov skúseností