Ing. Ildikó Bottlíková

ÚRADNÉ PREKLADY, PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY 

Úradné preklady

SLOVENSKÝ JAZYK - MAĎARSKÝ JAZYK

Úradné (súdne overené) preklady v odbore slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne):
 • v listinnej podobe zviazané trikolórou a opatrené úradnou pečiatkou, v elektronickej podobe podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou,
 • preklady akceptované slovenskými aj maďarskými inštitúciami,
 • preklady matričných dokladov, dokladov totožnosti, vysvedčení, výpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra, potvrdení, zmlúv, účtovných dokladov, súdnych rozhodnutí, lekárskych správ, laboratórnych výsledkov, dokladov k dovezeným vozidlám a pod.

Neúradné preklady

PREKLADY BEZ ÚRADNEJ PEČIATKY

Neúradné preklady v jazykovej kombinácii:
 • slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne), 
 • z anglického do slovenského jazyka, 
 • z anglického do maďarského jazyka. 
Oblasti:
 • odborné preklady, 
 • preklady webových stránok, aktualizácie v CMS,
 • návody, karty bezpečnostných údajov,
 • obchodná korešpondencia, 
 • prospekty, marketingové materiály a pod.

Zachovanie jednotnej terminológie v rámci projektov vďaka CAT nástrojom, ktoré používam od roku 2008.

 

Mandátny certifikát

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS 

Vlastním mandátny certifikát, ktorý je v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Mandátnym certifikátom preukazujem oprávnenie vykonávať prekladateľskú činnosť podľa spomínaného predpisu. 

 

Expresné preklady

PREKLADY V EXPRESNOM TERMÍNE

Možnosť vyhotovenia prekladu do 24 hodín (podľa aktuálnej vyťaženosti).