O mne

PREKLADATEĽKA PRE SLOVENSKÝ A MAĎARSKÝ JAZYK

Som prekladateľka s vyše 15-ročnou praxou zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 971278.

Úradné (súdne overené) preklady z/do maďarského jazyka vyhotovujem podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Úradný preklad sa v listinnej podobe viaže trikolórou s originálom, osvedčenou kópiou alebo po súhlase príjemcu s obyčajnou kópiou prekladanej listiny a je opatrený úradnou pečiatkou, v elektronickej podobe sa k prekladu pripája sken prekladanej listiny a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.

Okrem úradných prekladov vyhotovujem v rámci viazanej živnosti bežné (neúradné) preklady v jazykovej kombinácii slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne) a z anglického do slovenského a maďarského jazyka.

Pri svojej práci používam od roku 2008 CAT nástroje (z anglického computer-aided translation, čiže počítačom podporovaný preklad), preferujem SDL Trados Studio, ale pracujem aj s Memsource, memoQ, Smartcat, MateCat a pod.