O mne

PREKLADATEĽKA PRE SLOVENSKÝ A MAĎARSKÝ JAZYK

Som prekladateľka s vyše 15-ročnou praxou zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 971278.

Úradné (súdne overené) preklady z/do maďarského jazyka vyhotovujem v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Úradný preklad v listinnej podobe sa viaže trikolórou s originálom, osvedčenou kópiou alebo po súhlase príjemcu s obyčajnou kópiou prekladanej listiny a je opatrený úradnou pečiatkou, v elektronickej podobe sa k prekladu pripája sken prekladanej listiny, podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrí kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Okrem úradných prekladov vyhotovujem v rámci viazanej živnosti bežné preklady bez úradnej pečiatky v jazykovej kombinácii slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne) a z anglického do slovenského a maďarského jazyka.

Pri svojej práci používam od roku 2008 CAT nástroje, vďaka ktorým viem aj pri rozsiahlejších projektoch zachovať jednotnosť terminológie, dokážem preložiť väčšie rozsahy v kratšom čase a v neposlednom rade ušetriť zadávateľovi financie, keďže v cene prekladu zohľadním aj mieru opakovaní v texte (pri preklade textov v editovateľnom formáte).

Prekladateľskú činnosť vykonávam vždy osobne, riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.