Ochrana údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úradné preklady

Podľa § 13 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch som povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých som sa dozvedela pri výkone činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti.

Neúradné preklady

Pravidlá spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Ing. Ildikó Bottlíková IBpreklady.sk, Novozámocká 586/74, 94107 Velký Kýr, IČO: 46080279, DIČ: 1079200144